Alle teksten van VPSolutions in deze website vallen onder het auteursrecht. Copyright geldt eveneens voor door (of in opdracht van) VPSolutions ontwikkelde modellen en het logo, alsmede daaraan ontleende vormen.

Gebruik van teksten, modellen of delen daarvan is niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is aangevraagd bij en verkregen van de wettige en bevoegde vertegenwoordigers van VPSolutions.

Ondanks dat wij de uiterste zorgvuldigheid betrachten bij het formuleren en plaatsen van de informatie op deze website, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor type-, taal- en andere fouten in de tekst. Aan de in deze website beschreven modellen, methodes en werkwijzen kunnen geen rechten worden ontleend door derden. VPSolutions kan niet garanderen dat de beschreven methodes, modellen en werkwijzen altijd en voor iedereen toepasbaar zijn.

Om slideshows te maken zijn afbeeldingen gebruikt die auteursrechtelijk vrij beschikbaar waren op internet, als u denkt het gebruik hiervan toch uw auteursrechten heeft geschonden, laat het ons direct weten en wij passen het aan.

VPSolutions behoudt zich het recht voor om af te wijken van in de website beschreven zaken en om wijzigingen in te voeren, welke niet vermeld zijn in deze website, hoewel gestreefd zal worden deze website zo actueel mogelijk te houden. VPSolutions stelt zich ten doel deze website zo toegankelijk mogelijk te maken en te houden. VPSolutions behoudt zich echter het recht voor om deze website zonder bericht voor kortere duur of voor onbepaalde tijd buiten werking te stellen. Tevens kan VPSolutions niet aansprakelijk worden gesteld voor technische aangelegenheden welke door de provider van deze website geregeld worden.

Aan het gebruik van de in deze website opgenomen links naar derden kunnen geen rechten worden ontleend. VPSolutions is niet aansprakelijk voor kwaliteit, inhoud en toegankelijkheid van de middels genoemde links bereikte websites en gelegde contacten. De eigenaren van bedoelde websites kunnen ons verzoeken om de vermelde links te verwijderen dan wel anderszins buiten gebruik te stellen.

Het bezoeken van deze website impliceert dat de bezoeker de inhoud van deze disclaimer kent en accepteert.

VPSolutions is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.