PRIVACY VERKLARING

VPSolutions, gevestigd aan  Wilhelminapark 10, 2342 AG Oegstgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

VPSolutions BV

Wilhelminapark 10

2342 AG Oegstgeest +31 71-8899998

Elles van Gestel is de Functionaris Gegevensbescherming van VPSolutions zij is te bereiken via info@vpsolutions.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van VPSolutions dienen cliënten en opdrachtgevers de voor de werkzaamheden van VPSolutions benodigde persoonsgegevens te verstrekken. Onder verstrekken wordt begrepen het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die door VPSolutions in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze voor omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verwerkt, afkomstig van de cliënten en/of opdrachtgevers of medewerkers van VPSolutions betreffen:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Adresgegevens
 5. Telefoonnummer
 6. E-mailadres
 7. Bankrekeningnummer
 8. Rechts)persoonlijke gegevens opdrachtgever;
 9. (Rechts)persoonlijk gegevens werkgever;
 10. Gegevens die verband houden met de diensten van VPSolutions, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, testresultaten, CV, Gedragsprofiel, Waardenprofiel, etc.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@persona-coaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verder verwerkt VPSolutions de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Foto en video materiaal

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VPSolutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw inschrijving als client
 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Cliënten in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere relaties, mede-cliënten, alumni

– VPSolutions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

VPSolutions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VPSolutions) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VPSolutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

6. Soort gegevens> bewaartermijn > reden

 1. Voor- en achternaam>  10 jaar > after service, mailings en mogelijk uitnodigen voor alumni bijeenkomsten
 2. Geslacht> 10 jaar > after service, mailings en mogelijk uitnodigen voor alumni bijeenkomsten
 3. Geboortedatum > 7 jaar > wettelijk administratieve bewaartermijn
 4. Adresgegevens >  7 jaar > wettelijk administratieve bewaartermijn
 5. Telefoonnummer > 10 jaar > after service, mailings en mogelijk uitnodigen voor alumni bijeenkomsten
 6. E-mailadres > 10 jaar > after service, mailings en mogelijk uitnodigen voor alumni
 7. Bankrekeningnummer >  7 jaar > wettelijk administratieve bewaartermijn
 8. (Rechts)persoonlijke gegevens opdrachtgever >  7 jaar > wettelijk administratieve bewaartermijn
 9. (Rechts)persoonlijk gegevens werkgever >  7 jaar > wettelijk administratieve bewaartermijn
 10. Gegevens die verband houden met de diensten van VPSolutions, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, testresultaten, CV, Gedragsprofiel, Waardenprofiel, etc. > 2 jaar na afloop dienstverlening > after service
 11. Foto en video materiaal > 2 jaar na afloop dienstverlening > after service

7. Delen van persoonsgegevens met derden

VPSolutions deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VPSolutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan VPSolutions uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VPSolutions gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. VPSolutions gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

9. Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Barrett Values Centre G-Suite, WhatsApp, LinkedIn of Facebook in het contact met u.

Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VPSolutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@persona-coaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VPSolutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VPSolutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vpsolutions.nl

11. Aansprakelijkheid 

Ondanks de door VPSolutions genomen veiligheidsmaatregelen, zou het onverhoopts kunnen voorkomen dat derden er in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. VPSolutions kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

VPSolutions  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit privacyreglement of met toestemming van cliënten en opdrachtgevers zijn verstrekt. Tevens is VPSolutions niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Aansprakelijkheid van  VPSolutions voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.

Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.500,– per gebeurtenis en per kalenderjaar.

De aansprakelijkheid van VPSolutions zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

12. Aanpassen privacy verklaring

VPSolutions heeft het recht deze privacy verklaring op elk gewenst moment aan te passen. In het geval van een relevante en specifieke aanpassing van het privacyreglement worden cliënten en opdrachtgevers ter zake geïnformeerd. Het meest actuele privacyreglement is in te zien op de Website van VPSolutions: www.vpsolutions.nl

Indien bepalingen uit dit privacyreglement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van het privacyreglement blijven alsdan onverminderd van kracht.

Meest recente versie: 24-5-2018